วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

                                        ประวัติส่วนตัว     


นางสาวปนัดดา  ปลัดเปี่ยม
คบ.2สังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 รูปตัวเอง

เพื่อนกันจนวันตาย